Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği


Rapor

Proje kapsamında hazırlanan rapora ulaşmak için tıklayınız.

Sorun Ağacı

Raporun temel yapısını oluşturan sorun ağacına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Merkezi

Raporun kaynakçasında yer alan tüm belgelere ulaşmak için tıklayınız.


Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması

 

Salgın ve doğal afetler toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını kullanmalarını olumsuz etkilemekte ve çocuklar bu tür olağanüstü durumlardan yetişkinlere göre çok daha fazla olumsuz etkilenmektedirler.

Etkiniz AB Programı tarafından desteklenen "Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması Projesi"nin temel amacı, Türkiye’deki çocuk koruma sisteminin salgın ve doğal afetler sırasında da çocuğa birincil önceliği verecek biçimde işlemesi için çocuk koruma sisteminde yapılması gereken güçlendirmeleri tespit etmek ve politika yapıcılar için kaynakça ve öneriler oluşturmaktır.

Bu amaca yönelik olarak öncelikle kapsamlı bir masa başı araştırma yürütülmüş ve hem geçmiş salgın ve doğal afetler sırasında ve sonrasında, hem de halen yaşanmakta olan COVID-19 salgını sırasında yürütülmüş ve yayınlanmış çocuk koruma alanında ulaşılabilen tüm çalışmalar ile basına yansıyan ilgili haberler incelenmiş ve çok kapsamlı bir kaynakça oluşturulmuştur. Kaynakçada yer alan tüm belgelere bilgi merkezinden ulaşmak mümkündür. 

İncelenen mevcut literatür, salgın ve doğal afetlerin çocuklar üzerindeki etkilerini değişik başlıklar altında ve farklı neden-sonuç ilişkileri ile sınıflandırmaktadır. Çalışmaların bazıları sektör bazlı etkileri incelerken, diğerleri sonuç bazlı değerlendirme yapmakta; bir grup çalışma da bu etkilerin kırılgan gruplar üzerindeki sonuçları ile ilgilenmektedir. Bu çalışmada tüm bu sınıflandırmalar analiz edilmiş ve kaynakçada yer alan yayınlar ve alan çalışanlarının geri bildirimleri ışığında sektör ve sonuç bazlı ve dört seviyeli bir sorun ağacı oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu sorun ağacı temel alınarak hazırlanan raporda ise öncelikle sorun ağacının dört seviyesi incelenmiş, ardından salgın ve doğal afetlerde çocukların korunmasına dair yasal çerçeve ile bu tür olağanüstü süreçlerde çocuk koruma hizmetlerinin güçlendirilmesine dair önerilere yer verilmiştir.

 

 

 

Bu web sayfası, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir. Bu web sayfasının içeriğinden yalnızca ÇOKMED sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.